Personvern og sikkerhet

Du skal kunne stole på at vi ivaretar ditt personvern, er åpne om hvordan vi behandler dine personopplysninger og at vi ivaretar dine data i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk.

Personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger om deg, samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Når vi skriver «du» i denne erklæringen, mener vi deg som kunde, potensiell kunde, eller andre kontakter og samarbeidspartnere som vi har registrert personopplysninger om.

En «personopplysning» er alle opplysninger eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være ditt navn, din kontaktinformasjon eller fødselsdato.

«Behandling» vil si enhver bruk av personopplysninger som innsamling, registrering, lagring, endring, deling, anonymisering, sletting m.m.

Personopplysningsloven (som har implementert personvernforordningen), bestemmer hvordan vi skal behandle dine personopplysninger. Det er egne krav i personopplysningsloven hva gjelder behandling av sensitive personopplysninger som helseopplysninger og medisinske vurderinger. I loven er slike sensitive opplysninger kalt «særlige kategorier av personopplysninger».

Som privat helseforetak må C-Medical også følge helselovens regler for behandling av personopplysninger i tillegg til andre spesiallover. Relevante helselover er; pasientjournalloven (m/forskrift), helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helseregisterloven m.fl. Også markedsføringsloven og bokføringsloven er eksempler på lover som regulerer C-Medicals behandling av personopplysninger.

Det er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger som er behandlingsansvarlig, og som må sørge for at personopplysninger blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

Innenfor C-Medical Group i Norge vil den behandlingsansvarlige for dine helseopplysninger være det av selskapene i gruppen som behandler personopplysninger om deg.

C-MEDICAL AS

Sørkedalsveien 10D,
0369 OSLO
Org.nr 812 794 922

Den informasjonen vi samler inn mottar vi fra deg selv bl.a. gjennom dine samtaler med helsepersonell eller gjennom undersøkelser og behandling du gjennomgår hos oss.

Opplysninger kan også bli samlet inn fra annen helseinstans som har behandlet deg, som din fastlege, andre sykehus eller fra tilbydere av røntgen/MR/CT og laboratorietjenester. Dessuten mottar vi informasjon fra forsikringsselskap ved bruk av helseforsikring, og vi sjekker din adresse mot folkeregisteret dersom du er privatkunde.

Enkelte opplysninger blir samlet inn ved bruk av informasjonskapsler ved besøk på våre nettsider. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her

Vi behandler bare personopplysninger om deg som er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen. Vi behandler normalt følgende personopplysninger:

Administrative opplysninger som navn, adresse, telefon, e-post og fødselsnummer. Opplysninger om avtaler. Betalingsinformasjon.

 • Journalinformasjon som sykdomshistorikk, tidligere behandlinger, hvilke medisiner du bruker, allergier, diagnoser, vurderinger, prøveresultater, bilder fra røntgen/MR/CT, resepter, sykemeldinger, pårørende m.m.
  • NB: Når du blir diagnostisert, mottar helsehjelp eller medisinsk behandling hos oss, er vi forpliktet til å registrere alle opplysninger som er nødvendige for å yte helsehjelp. Det gjøres i vårt system for pasientjournaler. Det stilles lovkrav til hva en pasientjournal skal inneholde.
 • Kommunikasjon som når du kontakter oss i forbindelse med behandling
 • Teknisk informasjon som type pc/mobil, internettkobling, operativsystem, nettleser og IP-adresse. Disse opplysninger samler vi inn ved bruk av informasjonskapsler.

Det er frivillig å oppgi personopplysninger, men manglende opplysninger kan gjøre at vi ikke får levert de tjenestene du ønsker.

Vi behandler dine personopplysninger for;

 1. å identifisere deg som kunde
 2. å kunne levere forsvarlig helsehjelp og medisinske tjenester
 3. oppfølging av potensielle og eksisterende kundeforhold
 4. markedsføring av våre tjenester via nyhetsbrev
 5. å ivareta informasjonssikkerhet som å teste, forbedre og videreutvikle systemene våre
 6. å kontinuerlig kunne levere helsetjenester av høy kvalitet gjennom bruk av data
 7. å forebygge og avdekke ulovlige handlinger rettet mot kunde eller C-Medical
 8. bokføringsformål
 9. dokumentasjonsformål

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for formål nr 1 og nr 3 er at behandlingen er nødvendig for å kunne administrere avtalen med deg om helsehjelp.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for formål nr 2, 5 og nr 8 er at det følger av rettslig forpliktelse.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for formål nr 4 og nr 6 er ditt samtykke.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for formål nr 7 og nr 9 er at det følger av rettslig forpliktelse eller en berettiget interesse.

Helseforetak eller annet helsepersonell

Vi deler dine helseopplysninger med helseforetak, henvisende lege eller annet helsepersonell som også gir deg medisinsk behandling dersom vi blir kontaktet med spørsmål om å få utlevert dine pasientopplysninger. Dette gjelder dersom det er nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp, og gjelder nødvendige opplysninger til samarbeidende helsepersonell som er underlagt samme taushetsplikt som ansatte hos C-Medical. Du kan som pasient motsette deg slik utlevering. Dette følger av helsepersonelloven.

Offentlige myndigheter

Vi utleverer personopplysninger til offentlige myndigheter dersom det er pålagt ved lov eller ved en mistanke om at lovbrudd er begått i forbindelse med bruk av våre tjenester.

Offentlige helseregistre

Vi deler opplysninger som vi er pålagt å dele med offentlige helseregistre som kreftregisteret.

Databehandlere

Vi deler videre personopplysninger med våre underleverandører som utfører oppdrag og tjenester på vegne av oss. I så fall inngås en egen databehandleravtale der vi bl.a. forsikrer oss om at personopplysninger som overføres og behandles ikke blir brukt til andre formål enn å levere den tjenesten som er avtalt med oss. Vi bruker underleverandører i forbindelse med bl.a. drift og vedlikehold av IT-systemer og løsninger.

Våre underleverandører er i all hovedsak lokalisert og behandler personopplysninger innenfor EU/EØS. Det vil si at disse databehandlerne er underlagt det samme regelverket når det kommer til behandling av personopplysninger. I enkeltstående tilfeller kan databehandlere som behandler personopplysninger utenfor EU/EØS benyttes. Vi vil da forsikre oss om at behandlingen er underlagt et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Deling av personopplysninger kan også skje ved eventuell virksomhetsoverdragelse som ved fusjon eller annen omorganisering av C-Medical.

For å beskytte dine personopplysninger implementerer vi nødvendige fysiske, tekniske og administrative tiltak som for eksempel sikring av lokaler og infrastruktur.

Våre ansatte har i samsvar med helsepersonelloven, taushetsplikt om opplysninger som vedrører din helse og dialog du har med oss som pasient. For medisinske journaler sperres uautoriserte personer fra å få tilgang til opplysningene dine gjennom ulike sikkerhetstiltak som tilgangsstyring.

Underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne, må også ha implementert tilstrekkelige sikkerhetstiltak og er underlagt taushetsplikt.

For å ivareta sikkerhet og taushetsplikt om dine helseopplysninger, er det viktig at også kommunikasjonen med deg er sikker. Du skal derfor ikke sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger til oss i e-post eller via sosiale medier. Du må derfor ta kontakt med oss på telefon, via brev eller fysisk oppmøte.

Utveksling av personopplysninger med forsikringsselskap skjer via dedikerte linjer og er kryptert iht krav og standarder.

Vi behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble samlet inn for. Opplysningene blir deretter anonymisert eller slettet, med mindre vi er pliktige til fortsatt å ta vare på opplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, eller det finnes et annet grunnlag for videre behandling.

Vi sletter ikke opplysninger dersom det er utestående eller uavklarte forhold mellom deg som kunde og C-Medical.

Administrative opplysninger

Opplysninger knyttet til administrasjon av avtaleforholdet oppbevares så lenge vi har gyldig grunnlag for vår behandling og opplysningene anses nødvendig å bevare. Etter det vil de slettes eller anonymiseres slik at de ikke lenger kan kobles til deg som person. For eksempel vil betalingsinformasjon oppbevares i fem år etter utløp av siste regnskapsår etter forpliktelser i bokføringsloven med forskrift.

Pasientjournaler
Hovedregelen er at pasientjournaler skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Vi oppbevarer i utgangspunktet journaler i 10 år. Så lenge pasientjournalen finnes, oppbevares også tilhørende pasient kontaktopplysninger.

Dokumentasjon

Noen personopplysninger vil oppbevares for dokumentasjonsformål. Det gjelder for eksempel hvilke samtykker som har vært gjeldende eller opplysninger som er nødvendige for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Digital kommunikasjon

Hvordan du kan kommunisere med oss digitalt kan variere fra klinikk til klinikk.

Timebestilling

Vi har et skjema for timebestilling hvor du kan fylle inn dine opplysninger og sende oss en forespørsel om undersøkelse. Tekstinformasjon slettes automatisk etter 21 dager mens kontaktdata automatisk slettes etter fem måneder.

SMS og e-post

Korrespondanse på e-post og sms slettes ved hver månedsavslutning. Helseopplysninger som skal tas vare på overføres til journalystemet.

Du har lovfestede rettigheter etter personopplysningsloven. Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter henvender du deg til den klinikken du har hatt kontakt med.

Innsyn

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og hva vi bruker dem til.

Du har rett til å få innsyn i pasientjournalen din, men også hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Retting

Du har rett til å få dine personopplysninger korrigert dersom de er feil eller unøyaktige. Det er viktig at den informasjonen vi har om deg er korrekt slik at vi for eksempel ikke sender faktura og annen informasjon til feil e-postadresse. Oppdager du selv en feil, ber vi deg ta kontakt med oss slik at vi kan rette opplysningene.

For opplysninger i pasientjournalen, er adgangen til å få opplysninger rettet begrenset av regler i helsepersonelloven. Hvis vi ikke blir enige om rettelser, kan du be om en merknad i journalen om at du som pasient mener at det er feil eller villedende informasjon i journalen din.

Sletting

Du har rett til å få personopplysninger slettet når de ikke lenger er nødvendige å behandle for å oppnå formålet de ble samlet inn for, eller du trekker ditt samtykke til behandlingen tilbake. Dette gjelder med mindre det finnes et annet lovlig behandlingsgrunnlag. Tilsvarende har du krav på at eventuelle opplysninger som behandles på et ulovlig grunnlag slettes.

Du har ikke krav på sletting av opplysninger som behandles på grunnlag av en lovpålagt plikt. Det samme gjelder for opplysninger som er nødvendige for å fastsette, gjøre gjeldene eller forsvare rettskrav.

For opplysninger i pasientjournaler er adgangen til å få opplysninger slettet svært begrenset på grunn av regler i helsepersonelloven.

Dataportabilitet

Du skal i utgangspunktet kunne ta med deg dine personopplysninger fra oss til en annen tilsvarende aktør. Retten til portering gjelder kun opplysninger som du selv har gitt til oss, og som brukes for å oppfylle en avtale, eller opplysninger som er basert på et samtykke. Slike opplysninger kan du få utlevert eller be om at blir sendt direkte til din nye medisinske behandler/leverandør.

Hoveddelen av den behandlingen C-Medical gjør med personopplysninger er begrunnet i en rettslig forpliktelse til å yte helsehjelp, og er ikke underlagt retten til dataportabilitet. At du kan be om utlevering/overføring har derfor ingen innvirkning på vår plikt til å oppbevare din pasientjournal.

Innsigelse

Du har i visse tilfeller rett til å protestere på behandling av egne personopplysninger. Det gjelder ikke behandlinger relatert til det å levere de tjenester som avtaleforholdet ditt gjelder eller formål som er nødvendig for å drifte og administrere din avtale.

Rett til begrenset behandling

Du har rett til å kreve at vår behandling av personopplysninger om deg begrenses. Dette kan du be om dersom:

 • du mener at personopplysningene vi har lagret om deg er unøyaktige
 • du mener at vår behandling av personopplysninger om deg er ulovlig.
 • Vi ikke lenger har behov for personopplysningene, men du behøver disse til å fastsette eller gjøre gjeldende rettskrav.
Helseforsikring

For oppfølging av forsikringssaker trenger vi ditt samtykke til å utveksle helseopplysninger med ditt forsikringsselskap.

Innhente relevant informasjon fra offentlige eller private helseaktører

Du kan gi ditt samtykke til at C-Medical innhenter relevant pasientinformasjon fra andre offentlige eller private helseaktører der det er nødvendig for din behandling.

Kvalitetsregister – Forskning

Du kan også gi ditt samtykke til å benytte dine helseopplysninger og medisinske data i kvalitetssikringsøyemed slik at vi kan følge ditt forløp for å utvikle og forbedre oss. Dine data vil bli anonymisert ved uttrekk fra journal og lagring i kvalitetsregisteret.

Nyhetsbrev

Du kan velge å gi ditt samtykke til å motta nyhetsbrev knyttet til våre tjenester via e-post. Som pasient kan du gi ditt samtykke direkte til klinikken. Du kan også abonnere på vårt nyhetsbrev via nettsidene våre. Det gjelder uavhengig av hvem du er. Vi registrerer navn og e-postadresse for utsendelse av nyhetsbrev. Du samtykker også til at vi måler åpningsgrad og klikk på lenker i nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet inneholder informasjon om våre helsetilbud og sendes ut 4-12 ganger per år. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. Det gjør du ved å gå inn på det siste nyhetsbrevet, og trykke på avmeldingslinken.

***

Du kan når som helst trekke et samtykke tilbake dersom du ønsker det. At du trekker et samtykke tilbake vil ikke påvirke lovligheten av behandling basert på tidligere samtykke.

Dersom du har spørsmål angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte klinikkleder ved klinikken du har vært i kontakt med. Du har i utgangspunktet krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned, dersom spørsmålet gjelder dine rettigheter etter personopplysningsloven.

C-Medicals personvernombud, Gisle Kjøsen, når du på: personvernombud@cmedical.no

Dersom du har fått endelig avslag på en klage vedrørende C-Medicals behandling av dine personopplysninger, og mener vi ikke respekterer dine rettigheter etter personopplysningsloven, har du mulighet til å klage til Datatilsynet

Vi vil med jevne mellomrom oppdatere denne personvernerklæringen for å holde deg løpende informert om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Oppdatert: Oktober 2021

Cookie Policy

Informasjonskapsler og lignende teknologier er veldig små tekstdokumenter eller kodestykker som ofte inneholder en unik identifikasjonskode. Når du besøker et nettsted eller bruker et mobilprogram, ber en datamaskin datamaskinen eller mobilenheten om tillatelse til å lagre denne filen på datamaskinen eller mobilenheten og få tilgang til informasjon. Informasjon samlet inn via informasjonskapsler og lignende teknologier kan omfatte dato og klokkeslett for besøket og hvordan du bruker et bestemt nettsted eller mobilapplikasjon.

Informasjonskapsler sørger for at du under ditt besøk i vår nettbutikk forblir innlogget, at alle gjenstandene forblir lagret i handlekurven, at du kan handle trygt og nettstedet fortsetter å fungere.

Informasjonskapslene sikrer også at vi kan se hvordan nettstedet vårt brukes og hvordan vi kan forbedre det. Avhengig av dine preferanser kan våre egne informasjonskapsler brukes til å presentere målrettede annonser som samsvarer med dine personlige interesser.

Nødvendige informasjonskapsler

Nødvendige informasjonskapsler er helt avgjørende for at nettsiden skal fungere skikkelig. Disse informasjonskapslene sikrer grunnleggende funksjoner og sikkerhetsfunksjoner på nettsiden, anonymt.

Informasjonskapsler for opptreden

Informasjonskapsler for opptreden brukes til å forstå og analysere opplysninger som endrer måten hjemmesiden ser ut eller oppfører seg på, noe som bidrar til å levere en bedre brukeropplevelse for de besøkende.

Funksjonelle informasjonskapsler

Funksjonelle informasjonskapsler hjelper deg med å utføre visse funksjoner som å dele innholdet på nettsiden på sosiale medier, samle inn tilbakemeldinger og andre tredjepartsfunksjoner

Statistiske informasjonskapsler

Statistiske informasjonskapsler brukes for å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet. Disse informasjonskapslene bidrar til å gi informasjon om beregninger av antall besøkende, fluktfrekvens, trafikkkilde osv.

Informasjonskapsler for markedsføring

Informasjonskapsler for markedsføring brukes for å gi besøkende relevante annonser og markedsføringskampanjer. Disse informasjonskapslene sporer besøkende på tvers av nettsider og samler inn informasjon for å tilby tilpassede annonser.

 

Du kan velge å velge bort alle unntatt de nødvendige informasjonskapslene. I innstillingene til nettleseren kan du endre innstillingene for å sikre at informasjonskapsler blir blokkert. De fleste nettlesere gir deg en forklaring på hvordan du gjør dette i den såkalte «hjelpefunksjonen». Imidlertid, hvis du blokkerer informasjonskapslene, er det mulig at du ikke vil kunne glede deg over alle de tekniske funksjonene nettstedet vårt har å tilby, og det kan ha en negativ innvirkning på brukeropplevelsen din.
Assistert befruktning

Åpningstider for IVF-klinikken

Dette gjelder uke: 28 - 30

Sommeråpent for både enkel og utvidet sædanalyse hver tirsdag og torsdag.

Vi vil kunne gjennomføre inseminasjonsbehandling, med donorsperm eller partners sperm.

Det er fertilitetslege til stede gjennom hele sommeren og vi vil kunne utrede pasienter til behandling. For IVF pasienter er vi tilgjengelig på telefon mellom klokken 13:30 til 15:00, og e-post for oppfølging.

Behandlingsfrister før sommeren:
Siste mens før oppstart: FET/fryseforsøk:
20. juni.

Siste dato for oppstart hormonsprøyter ifm. egguttak (dersom du allerede har en avtale med oss): 
Antagonist: 22. juni
Agonist: 21. Juni

Siste egguttak: 3. juli
Siste ET/tilbakesetting: 8. juli